Media Ringer
Media Ringer - Centrale termice
Centrale pe gaz in condensatie
Cazane pe lemn
Centrale electrice
Centrale pe gaz
PACHETE PROMOTIONALE
Sisteme de ventilatie
Automatizari
Robineti termostatati
Boilere preparare apa calda
Puffere - Acumulatoare de agent termic
Surse alimentare UPS pt. cazane pe lemn
Cosuri de fum SCHIEDEL
Media Ringer - Solutii termice
SISTEME SOLARE
Pompe caldura
Cazane medii
Arzatoare pe gaz si motorina
DETECTOARE DE GAZ
Cazane mari
Cazane pe combustibil lichid
AER CONDITIONAT, CLIMATIZARE
Tuburi radiante
CASA VERDE
Cazane pe biomasa
SISTEME FOTOVOLTAICE
Media Ringer - Calculator
Va rugam sa completati urmatorul formular pentru a va putea realiza un calcul personalizat:
Numele d-voastra:
Mail:
Telefon:
 
Promotia saptamanii VERIFICARE GAZ SIBIU - VERIFICARI GAZ SIBIU - PROIECTARE GAZ SIBIU - INSTALATII GAZ SIBIU.
CASA VERDE 2019 - SISTEME FOTOVOLTAICE - SISTEME SOLARE
SISTEME FOTOVOLTAICE ´LA CHEIE´.
FOTO-VOLTAICE SIBIU

Conditii:
- Persoanele fizice cu domiciliul în România
- Sa fii proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice
- Unde sunt mai multi proprietari, acestia trebuie sa isi dea toti acordul cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semnează pe cererea de finanțare)
- Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu sau revendicări
- Nu sunt obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local

Acte:
- cererea de finanţare
- actul de identitate al solicitantului
- extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, nu mai vechi de 30 zile
- certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
************************************************
Accesati submeniul SISTEME FOTOVOLTAICE si apasati pe FISA PRODUS pt a afla detalii despre finantare.
*******************************************
ORDIN nr. 1.287 din 5 decembrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţionala

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.623 CB din 27.11.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională,

ART. 1
Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

GHID DE FINANŢARE din 5 decembrie 2018
a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţionalăForma actualizata valabila la data de : 14 decembrie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 14 decembrie 2018 pana la 25 ianuarie 2019

ART. 1
Rolul ghidului de finanţare
(1) Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
b) condiţiile de validare a instalatorului;
c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi înscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
e) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.


ART. 2
Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă
(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
(3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
(4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel: (a se vedea imaginea asociată)
unde:
f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2017);
n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).ART. 3
Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:
1. Regiunea Bucureşti-Ilfov;
2. Regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
3. Regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
4. Regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
5. Regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
6. Regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
7. Regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
8. Regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.


ART. 4
Sursa de finanţare pentru derularea programului
Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin POR.

ART. 5
Cuantumul finanţării
(1) Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.
(2) Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

ART. 6
Cheltuieli eligibile în cadrul programului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

ART. 7
Definiţii şi acronime
(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) analiza conformităţii documentelor - procedură prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie „certificată conform cu originalul“) şi valabilitatea acestora;
b) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind beneficiarii finali înscrişi;
d) ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;
e) beneficiar final - solicitantul eligibil care a încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
f) cerere de decontare - solicitare a instalatorului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării;
g) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, în vederea transmiterii acestuia la Autoritate şi obţinerii finanţării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
h) cerere de validare - formular completat şi depus la Autoritate, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
i) certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
j) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de Autoritate;
k) contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final şi Autoritate, denumit în continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
l) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalatorul validat şi Autoritate, denumit în continuare contract de participare;
m) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
n) curent (electric) continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde cererea de decontare definită la lit. f), însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia;
p) dosar de finanţare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanţare;
q) dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. h), însoţită de documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către instalator, în vederea validării în program;
r) eficienţa unui sistem de panouri fotovoltaice - reprezintă raportul dintre energia electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice faţă de energia solară primită de sistemul de panouri fotovoltaice;
s) instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
ş) instalator validat - operatorul definit conform lit. s), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către Autoritate în cadrul programului;
t) invertor - aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică;
ţ) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază a unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
u) PCC - punct comun de cuplare - punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;
v) putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 250ş C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
w) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);
x) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite;
y) solicitant eligibil - persoana fizică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute în ghid.

(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu
b) AMPOR - Autoritatea de Management Programul operaţional regional 2014-2020;
c) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
d) ATR - aviz tehnic de racordare;
e) CNP - cod numeric personal;
f) POR - Programul operaţional regional 2014-2020;
g) SPV - spaţiul privat virtual;
h) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


ART. 8
Etapele programului
Etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului;
b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora;
c) înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor;
d) obţinerea ATR şi încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
e) implementarea proiectului;
f) decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
g) monitorizarea beneficiarilor finali.


ART. 9
Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
(1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii;
b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
c) comisia de validare, comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării pe regiuni şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

CAP. II
Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului
ART. 10
Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului
Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.


SUBSECŢIUNEA I
Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora
SECŢIUNEA 1
Validarea instalatorilor
ART. 11
Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului
Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) este operator economic cu personalitate juridică română;
b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în caz contrar, instalatorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de participare în vederea decontării cu Autoritatea;
e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
h) deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
i) are experienţă similară în montajul şi întreţinerea/ mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice;
j) are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric sau asimilat;
k) se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.


ART. 12
Conţinutul dosarului de validare
Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
c) certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social instalatorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie, sau angajamentul că va deschide acest cont şi îl va prezenta cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu Autoritatea;
i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copii certificate „conform cu originalul“; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copie certificată „conform cu originalul“;
j) documente care dovedesc experienţa în instalarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice (contracte, procese-verbale de recepţie), în copii certificate „conform cu originalul“;
k) documentele doveditoare cu privire la existenţa personalului angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însuşite prin semnătură de către instalator, în original.


ART. 13
Depunerea dosarului de validare
(1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la Autoritate.
(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informaţii:
a) denumirea completă a instalatorului şi adresa sediului social;
b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“ - instalator;
c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la Autoritate un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
(5) În cazul în care se constată că documentele cuprinse în dosarul de validare prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă instalatorilor, prin publicare pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.
(6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate în afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.


ART. 14
Validarea instalatorului
(1) Validarea instalatorului se face în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de validare.
(2) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
(3) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuţi la art. 13 alin. (5), acordând acestora termen pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
(4) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorităţii lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(5) Comitetul director aprobă lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere, inclusiv în urma contestaţiilor depuse, prin decizie, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

ART. 15
Contestarea rezultatului
(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie împotriva deciziei Autorităţii.
(2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei instalatorilor respinşi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia şi semnătura.

(6) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Încheierea contractelor cu instalatorii validaţi şi publicarea listei acestora
ART. 16
Programarea în vederea încheierii contractului de participare
(1) Pentru încheierea contractelor de participare, Autoritatea stabileşte programarea instalatorilor validaţi, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(2) În vederea încheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la Autoritate cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

ART. 17
Contractul de participare în vederea decontării
(1) Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.
(2) Până la momentul perfectării contractului de participare, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
(3) Contractul de participare se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
(4) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
(5) După încheierea contractului de participare, Autoritatea furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia informatică.
(6) Lista instalatorilor validaţi care au încheiat contracte de participare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii.


SUBSECŢIUNEA II
Înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor
SECŢIUNEA 1
Înscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării
ART. 18
Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor
(1) Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
(2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.
(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:
a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
b) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
1. atributele de identificare a solicitantului;
2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numerele cadastral şi topografic ale imobilului respectiv;
3. suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;
4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;

c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora;
d) rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care întruneşte condiţiile referitoare la conformitatea documentelor.


ART. 19
Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării
(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;
d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;
g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.
(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

ART. 20
Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.
(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:
a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;
c) conexiuni - curent continuu şi curent alternativ;
d) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.
(5) Schema electrică cu protecţiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:
a) deconectarea automată, la dispariţia tensiunii din reţea;
b) reconectare automată/manuală, la apariţia tensiunii în reţea;
c) protecţie la minimă tensiune;
d) protecţie la maximă tensiune;
e) protecţie maximală de curent;
f) protecţie de minimă frecvenţă;
g) protecţie de maximă frecvenţă.

(6) Cerinţe tehnice ale panourilor fotovoltaice:
a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] - 250 Wp;
b) toleranţă pozitivă - + 5%;
c) tehnologie - monocristalin sau policristalin;
d) ramă panou - aluminiu/BIPV;
e) conectare - compatibil cu MC4;
f) eficienţă panou - minimum 15%;
g) grad protecţie - minimum IP65;
h) rezistenţă factori externi - vânt 150 km/h, zăpadă 500 kg/m^2, grindină 80 km/h la 25 mm;
i) interval de temperatură funcţionare - -30°C - 70°C;
j) NOCT - 45°C+/-2°C;
k) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V] - ≥ 30V;
l) standarde minime obligatorii pentru module - SREN 61215 şi SREN 61730;
m) garanţie panou - minimum 10 ani pentru fiecare modul şi durata de viaţa 25 de ani;
n) garanţie eficientă - peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
o) condiţii de măsură (Standard Test Conditions - STC):
- masă aer AM = 1,5;
– radiaţie solară E = 1.000 W/m^2;
– temperatura celulei TC = 25 °C.


(7) Cerinţe tehnice ale invertorului/invertoarelor:
a) puterea nominală instalată: minimum 3,0 kW;
b) să fie prevăzut cu MPPT;
c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
d) eficienţă: minimum 96%;
e) interval de temperatură funcţionare: -20°C - 50°C;
f) umiditate: până la 95%;
g) altitudine maximă: 2.500 m;
h) certificări conform: SREN 62109, SREN 61000, SREN 50438;
i) comunicaţie: compatibil cu cerinţele RDE;
j) garanţie invertor - minimum 5 ani.

(8) Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerinţele operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.
(9) Invertorul poate fi şi hibrid.
(10) Invertorul trebuie să fie acreditat de către Transelectrica.
(11) Cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013 privind aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice“, cu modificările ulterioare, sau actele normative ulterioare.
(12) Cerinţele tehnice ale racordului electric:
a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie bidirecţională şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

(13) Cerinţele tehnice ale modulului de comunicaţie:
a) protocol: Mod Bus liber;
b) date transmise: energie zilnică, curent;
c) garanţie: minimum 5 ani;
d) certificare: SREN 60950/SREN 62368, SREN 55032;
e) comunicaţie: reţea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;
f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor înregistrate;
g) conexiune: radio sau descărcare directă în caz de inaccesibilitate reţea mobilă/WAN/LAN;
h) management SIM: resetare de la distanţă în caz de deficienţă de comunicaţie;
i) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;
j) interval de temperatură funcţionare: -20°C - +55°C.

(14) Modulul de comunicaţie va fi capabil să stocheze date pentru o perioadă de minimum 1 an.
(15) Modulul trebuie să fie prevăzut şi cu porturi de descărcare prin unde radio sau manual.
(16) Modulul de comunicaţie trebuie să fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

ART. 21
Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii
Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:
a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
f) în situaţia în care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menţionată în cererea de finanţare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare, în original sau copie;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.


SECŢIUNEA a 2-a
Aprobarea solicitanţilor
ART. 22
Proceduri privind aprobarea solicitanţilor
(1) În vederea aprobării solicitanţilor înscrişi, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică de către instalator.
(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.
(3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(4) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.
(5) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum şi hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii.

ART. 23
Contestarea rezultatelor
(1) Împotriva deciziei Comitetului director solicitanţii pot depune o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la art. 22 alin. (5).
(2) Contestaţia, semnată de către solicitant, va fi depusă, în original, la instalatorul validat la care s-a înscris, aceasta fiind scanată şi introdusă în aplicaţia informatică, în termenul prevăzut la alin. (1). De asemenea, contestaţia poate fi transmisă şi prin intermediul unei adrese de e-mail puse la dispoziţie de Autoritate.
(3) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) datele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

(4) Soluţionarea contestaţiilor este efectuată în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, stabilită prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
(5) Comitetul director aprobă proiectele propuse spre respingere şi avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre acceptare, în urma soluţionării contestaţiilor.
(6) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(7) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân indisponibilizate acestora.


SUBSECŢIUNEA III
Obţinerea ATR şi încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
ART. 24
Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia la instalatorul validat
(1) În termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanţii aprobaţi, aceştia au obligaţia de a prezenta ATR, în copie, la instalatorul validat, care scanează documentul şi îl introduce în aplicaţia informatică.
(2) Neprezentarea la instalatorul validat a ATR şi neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunţare la finanţare şi atrage anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului respectiv.

ART. 25
Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
(1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura în format electronic a Autorităţii.
(2) După introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicaţia informatică generează contractul de finanţare nerambursabilă, pe care instalatorul îl listează şi îl pune la dispoziţia solicitantului aprobat în vederea semnării de către acesta.
(3) În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică contractul de finanţare nerambursabilă semnat de către beneficiarul final.


SUBSECŢIUNEA IV
Implementarea proiectului
ART. 26
Dispoziţii generale
(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.
(3) În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), instalatorul validat scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele prevăzute la acelaşi alineat.

ART. 27
Documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii
Documentele aferente formalităţilor privind recepţia sistemului fotovoltaic, potrivit art. 26 alin. (2), sunt:
1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat, în copie certificată „conform cu originalul“;
2. dovada achitării contribuţiei proprii de către beneficiarul final (extras de cont sau chitanţă), în original sau în copii certificate „conform cu originalul“;
3. declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie (care să conţină inclusiv seriile componentelor principale - panou fotovoltaic, invertor, contor) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, în copii certificate „conform cu originalul“;
4. procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă caracteristicile tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, în copie certificată „conform cu originalul“;
5. certificatul de racordare, în copie.


ART. 28
Reguli privind întocmirea facturii
(1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea „.... lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională“; în coloana „Denumirea produselor sau a serviciilor“ se înscrie textul „Diferenţă de plată beneficiar final“ şi se menţionează suma rămasă de achitat de către acesta.
(2) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) atributele de identificare a instalatorului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă.

(3) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;
b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;
c) să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.SUBSECŢIUNEA V
Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi
ART. 29
Mecanismul de decontare
(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează de către instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, însoţită de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.
(2) Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepţia ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare.
(3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către instalatorii validaţi şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.
(5) În situaţia în care instalatorul validat nu respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali în cauză.
(6) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

ART. 30
Conţinutul dosarului de decontare
Dosarul de decontare conţine următoarele:
a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
b) lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice;
c) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:
(i) documentele menţionate la art. 21 şi 27, în forma solicitată prin ghid;
(ii) contestaţiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;
(iii) ATR, în copie;
(iv) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original.
SUBSECŢIUNEA VI
Monitorizarea beneficiarilor finali
ART. 31
Dispoziţii generale
(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.
(2) Beneficiarii finali au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
2. să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;
3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
4. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului;
5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;
6. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.


ART. 32
Dispoziţii conexe
Obligaţiile prevăzute la art. 31 vor fi preluate de către terţii dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

CAP. III
Reguli şi proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului
ART. 33
Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului
(1) Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumânduşi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare, precum şi privind datele referitoare la înscrierea solicitantului în program.
(2) Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformităţii documentelor prezentate de către solicitant, respectiv de către beneficiarul final şi introduse de către instalatorul validat în aplicaţia informatică şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
(3) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienţei respective. În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de Autoritate, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.
Inapoi
 
  Media Ringer  
Partener: sibiu.net Web Design for Business® by Logic Industry®