Media Ringer
Media Ringer - Centrale termice
Centrale pe gaz in condensatie
Cazane pe lemn
Centrale electrice
Centrale pe gaz
PACHETE PROMOTIONALE
Sisteme de ventilatie
Automatizari
Robineti termostatati
Boilere preparare apa calda
Puffere - Acumulatoare de agent termic
Surse alimentare UPS pt. cazane pe lemn
Cosuri de fum SCHIEDEL
Media Ringer - Solutii termice
SISTEME SOLARE
Pompe caldura
Cazane medii
Arzatoare pe gaz si motorina
DETECTOARE DE GAZ
Cazane mari
Cazane pe combustibil lichid
AER CONDITIONAT, CLIMATIZARE
Tuburi radiante
CASA VERDE
Cazane pe biomasa
SISTEME FOTOVOLTAICE
Media Ringer - Calculator
Va rugam sa completati urmatorul formular pentru a va putea realiza un calcul personalizat:
Numele d-voastra:
Mail:
Telefon:
 
Promotia saptamanii VERIFICARE GAZ SIBIU - VERIFICARI GAZ SIBIU - PROIECTARE GAZ SIBIU - INSTALATII GAZ SIBIU - SERVICE CENTRALE TERMICE SIBIU - VERIFICARI CENTRALE TERMICE SIBIU - REPARATII CENTRALE TERMICE SIBIU - VERIFICARI PRIZE .
CASA VERDE 2021-2022 - SISTEME FOTOVOLTAICE - SISTEME SOLARE
SISTEME FOTOVOLTAICE ´LA CHEIE´.
FOTO-VOLTAICE SIBIU

Conditii:
- Persoanele fizice cu domiciliul in Romania
- Sa fii proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice
- Unde sunt mai multi proprietari, acestia trebuie sa isi dea toti acordul cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semnează pe cererea de finanțare)
- Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu sau revendicări
- Nu sunt obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local

Acte:
- cererea de finanţare
- actul de identitate al solicitantului
- extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, nu mai vechi de 30 zile
- certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală in a cărei rază teritorială işi are domiciliul
************************************************
Accesati submeniul SISTEME FOTOVOLTAICE si apasati pe FISA PRODUS pt a afla detalii despre finantare.
*******************************************
ORDIN nr. 1.287 din 5 decembrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, in vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului in reţeaua naţionala

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.623 CB din 27.11.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, in vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului in reţeaua naţională,

ART. 1
Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, in vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului in reţeaua naţională

GHID DE FINANŢARE din 5 decembrie 2018
a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, in vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului in reţeaua naţionalăForma actualizata valabila la data de : 14 decembrie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 14 decembrie 2018 pana la 25 ianuarie 2019

ART. 1
Rolul ghidului de finanţare
(1) Ghidul de finanţare a programului, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, in vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului in reţeaua naţională, denumit in continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
b) condiţiile de validare a instalatorului;
c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi inscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
e) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.


ART. 2
Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă
(1) Obiectul programului il reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
(2) Scopul programului il reprezintă creşterea eficienţei energetice, imbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului in sistemul energetic naţional.
(3) Obiectivul programului constă in creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
(4) Indicatorul de performanţă al programului (I) il reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel: (a se vedea imaginea asociată)
unde:
f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2017);
n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).ART. 3
Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:
1. Regiunea Bucureşti-Ilfov;
2. Regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
3. Regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
4. Regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Damboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
5. Regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Valcea;
6. Regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
7. Regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
8. Regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.


ART. 4
Sursa de finanţare pentru derularea programului
Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin POR.

ART. 5
Cuantumul finanţării
(1) Finanţarea se acordă in procent de pană la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20.000 lei.
(2) Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

ART. 6
Cheltuieli eligibile in cadrul programului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, avand ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, in format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
b) cheltuielile cu montajul şi punerea in funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentand maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă incheiat intre beneficiarul final şi Autoritate.

ART. 7
Definiţii şi acronime
(1) in sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) analiza conformităţii documentelor - procedură prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul) şi valabilitatea acestora;
b) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, avand dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind beneficiarii finali inscrişi;
d) ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate in cerere;
e) beneficiar final - solicitantul eligibil care a incheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
f) cerere de decontare - solicitare a instalatorului adresată in scris Autorităţii, in baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; formularul cererii de decontare este prevăzut in anexa la contractul de participare in vederea decontării;
g) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus in cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, in vederea transmiterii acestuia la Autoritate şi obţinerii finanţării, prevăzut in anexa nr. 3 la prezentul ghid;
h) cerere de validare - formular completat şi depus la Autoritate, in cadrul sesiunii de validare, de către instalator, in vederea acceptării in program, prevăzut in anexa nr. 1 la prezentul ghid;
i) certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea in vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică indeplinirea condiţiilor prevăzute in avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
j) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de Autoritate;
k) contract de finanţare nerambursabilă - contractul incheiat intre beneficiarul final şi Autoritate, denumit in continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut in anexa nr. 4 la prezentul ghid;
l) contract de participare in vederea decontării - contractul incheiat intre instalatorul validat şi Autoritate, denumit in continuare contract de participare;
m) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
n) curent (electric) continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este intr-un singur sens;
o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde cererea de decontare definită la lit. f), insoţită in mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută in cuprinsul acesteia;
p) dosar de finanţare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanţare;
q) dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. h), insoţită de documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către instalator, in vederea validării in program;
r) eficienţa unui sistem de panouri fotovoltaice - reprezintă raportul dintre energia electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice faţă de energia solară primită de sistemul de panouri fotovoltaice;
s) instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
ş) instalator validat - operatorul definit conform lit. s), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către Autoritate in cadrul programului;
t) invertor - aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice in curent alternativ care apoi este livrat in reţeaua electrică;
ţ) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază a unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
u) PCC - punct comun de cuplare - punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit in ATR;
v) putere de varf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 250 gr. C in plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat intr-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) indreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
w) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată in watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată in volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată in amperi);
x) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care impreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizand energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite;
y) solicitant eligibil - persoana fizică care indeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute in ghid.

(2) in cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a) termenul de �zi� sau �zile� reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua �n calcul prima şi ultima zi, iar c�nd ultima zi a unui termen cade �ntr-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte p�nă �n prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi �n data eliberării lor;
b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) �n cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu
b) AMPOR - Autoritatea de Management Programul operaţional regional 2014-2020;
c) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare �n Domeniul Energiei;
d) ATR - aviz tehnic de racordare;
e) CNP - cod numeric personal;
f) POR - Programul operaţional regional 2014-2020;
g) SPV - spaţiul privat virtual;
h) TVA - taxa pe valoarea adăugată.


ART. 8
Etapele programului
Etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului;
b) validarea, �ncheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora;
c) �nscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor;
d) obţinerea ATR şi �ncheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
e) implementarea proiectului;
f) decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
g) monitorizarea beneficiarilor finali.


ART. 9
Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
(1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii;
b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
c) comisia de validare, comisia de analiză şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării pe regiuni şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

CAP. II
Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare �n cadrul programului
ART. 10
Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului
Perioada de organizare a sesiunii de �nscriere �n vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile �nainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de �nscriere.


SUBSECŢIUNEA I
Validarea, �ncheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora
SECŢIUNEA 1
Validarea instalatorilor
ART. 11
Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului
Este eligibil pentru a participa �n cadrul programului instalatorul care �ndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) este operator economic cu personalitate juridică rom�nă;
b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;
c) are �ndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale �n vigoare;
d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 �Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezent�nd finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului�, �n caz contrar, instalatorul angaj�ndu-se ca, �n situaţia validării sale, să deschidă acest cont p�nă cel mai t�rziu la data �ncheierii contractului de participare �n vederea decontării cu Autoritatea;
e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află �n situaţii similare; nu se află �n procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, �nchidere, radiere, inclusiv �nchidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale �n justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni �mpotriva mediului prin hotăr�re judecătorească definitivă;
g) nu este �nregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
h) deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B aflate �n termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; �n situaţia �n care instalatorul este atestat �n altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat �n termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
i) are experienţă similară �n montajul şi �ntreţinerea/ mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice;
j) are personal angajat �n funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric sau asimilat;
k) se angajează că va �ntocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respect�nd legislaţia �n vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respect�nd legislaţia �n vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.


ART. 12
Conţinutul dosarului de validare
Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut �n anexa nr. 1 la ghid, �n original, semnată de către reprezentantul legal sau de către �mputernicitul acestuia;
b) �mputernicirea notarială, �n original, pentru cazul �n care cererea de validare este semnată de către persoana �mputernicită;
c) certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, �n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, �n original sau �n copie legalizată;
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, �n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare �n original, �n copie legalizată sau emis �n SPV;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală �n a cărei rază teritorială �şi are sediul social, �n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, �n original sau �n copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic, de către Autoritate, �n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, �n original sau �n copie legalizată;
g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe l�ngă tribunalul �n a cărui rază teritorială �şi are sediul social instalatorul, �n original sau �n copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 �Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezent�nd finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului�, �n copie, sau angajamentul că va deschide acest cont şi �l va prezenta cel mai t�rziu la data perfectării contractului de participare �n vederea decontării cu Autoritatea;
i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, �n termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, �n copii certificate �conform cu originalul�; �n situaţia �n care instalatorul este atestat �n altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat �n termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, �n copie certificată �conform cu originalul�;
j) documente care dovedesc experienţa �n instalarea şi �ntreţinerea/mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice (contracte, procese-verbale de recepţie), �n copii certificate �conform cu originalul�;
k) documentele doveditoare cu privire la existenţa personalului angajat specializat �n instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), �nsuşite prin semnătură de către instalator, �n original.


ART. 13
Depunerea dosarului de validare
(1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, �ntr-un dosar, �n plic sigilat, la Autoritate.
(2) Plicul conţin�nd dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate �n interiorul perioadei sesiunii de �nscriere.
(3) Plicul conţin�nd dosarul de validare va avea �nscrise următoarele informaţii:
a) denumirea completă a instalatorului şi adresa sediului social;
b) titlul: �Dosar de validare �n Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, �n vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului �n reţeaua naţională� - instalator;
c) perioada de organizare a sesiunii de �nscriere.

(4) La data recepţionării plicului conţin�nd dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la Autoritate un număr unic de �nregistrare, �n ordinea sosirii.
(5) �n cazul �n care se constată că documentele cuprinse �n dosarul de validare prezintă neconcordanţe sau au fost depuse �ntr-o altă formă dec�t cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă instalatorilor, prin publicare pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceştia, �n termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a transmite documentele �n forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.
(6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate �n afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate;
c) ne�ndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.


ART. 14
Validarea instalatorului
(1) Validarea instalatorului se face �n urma analizei cuprinsului documentelor conţinute �n dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită �n continuare comisia de validare.
(2) Comisia de validare verifică �ndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
(3) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuţi la art. 13 alin. (5), acord�nd acestora termen pentru �nlăturarea deficienţelor constatate.
(4) Comisia de validare �naintează Comitetului director al Autorităţii lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere �n urma analizei, cu indicarea, �n cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(5) Comitetul director aprobă lista instalatorilor propuşi spre validare şi lista instalatorilor propuşi spre respingere, inclusiv �n urma contestaţiilor depuse, prin decizie, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

ART. 15
Contestarea rezultatului
(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie �mpotriva deciziei Autorităţii.
(2) Contestaţia, formulată �n scris, se �nregistrează la Autoritate �n termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei instalatorilor respinşi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate �n interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de �nregistrare.
(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de �nregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se �ntemeiază;
e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale �mputernicitului acestuia şi semnătura.

(6) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face �n termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(7) �mpotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, �n conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
�ncheierea contractelor cu instalatorii validaţi şi publicarea listei acestora
ART. 16
Programarea �n vederea �ncheierii contractului de participare
(1) Pentru �ncheierea contractelor de participare, Autoritatea stabileşte programarea instalatorilor validaţi, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(2) �n vederea �ncheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la Autoritate cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat şi de către �mputernicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz �n care se va prezenta actul de identitate şi �mputernicirea notarială.

ART. 17
Contractul de participare �n vederea decontării
(1) Modelul contractului de participare �n vederea decontării este prevăzut �n anexa nr. 2 la ghid.
(2) P�nă la momentul perfectării contractului de participare, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realiz�ndu-se cu acordul ambelor părţi, exprimat �n scris, prin act adiţional.
(3) Contractul de participare se redactează şi se semnează �n două exemplare, ambele av�nd valoare juridică egală, c�te un exemplar pentru fiecare parte.
(4) Contractul de participare intră �n vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil p�nă la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
(5) După �ncheierea contractului de participare, Autoritatea furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces �n aplicaţia informatică.
(6) Lista instalatorilor validaţi care au �ncheiat contracte de participare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii.


SUBSECŢIUNEA II
�nscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea solicitanţilor
SECŢIUNEA 1
�nscrierea solicitanţilor şi rezervarea sumelor aferente finanţării
ART. 18
Modalitatea de �nscriere şi rezervarea sumelor
(1) �nscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au �ncheiat contract de participare cu Autoritatea, �n limita fondurilor alocate regiunii �n care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
(2) Instalatorul validat care a �ncheiat contractul de participare efectuează �nscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute �n ghid.
(3) �nscrierea solicitantului �n cadrul programului constă �n:
a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
b) introducerea �n aplicaţia informatică a următoarelor date:
1. atributele de identificare a solicitantului;
2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numerele cadastral şi topografic ale imobilului respectiv;
3. suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;
4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;

c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor �n aplicaţia informatică �n format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora;
d) rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care �ntruneşte condiţiile referitoare la conformitatea documentelor.


ART. 19
Criterii de eligibilitate a solicitantului �n vederea obţinerii finanţării
(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care �ndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul �n Rom�nia;
b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; �n cazul �n care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, �n situaţia �n care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut �n coproprietate;
d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu �n curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale �n vigoare, la data �nscrierii;
f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare �n cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic; �n cazul �n care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;
g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate �n vederea colectării datelor �nregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. �n cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) �n cazul �n care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.
(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine �n proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se �ntocmesc o carte funciară colectivă şi c�te o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate �n proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

ART. 20
Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie fiind preluat �n reţeaua naţională de distribuţie.
(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:
a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere �nsumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;
c) conexiuni - curent continuu şi curent alternativ;
d) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat �n conformitate cu SREN/ISO 17065.
(5) Schema electrică cu protecţiile aferente prevăzută de fabricantul echipamentelor de producere a energiei electrice trebuie să �ndeplinească următoarele cerinţe tehnice:
a) deconectarea automată, la dispariţia tensiunii din reţea;
b) reconectare automată/manuală, la apariţia tensiunii �n reţea;
c) protecţie la minimă tensiune;
d) protecţie la maximă tensiune;
e) protecţie maximală de curent;
f) protecţie de minimă frecvenţă;
g) protecţie de maximă frecvenţă.

(6) Cerinţe tehnice ale panourilor fotovoltaice:
a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] - 250 Wp;
b) toleranţă pozitivă - + 5%;
c) tehnologie - monocristalin sau policristalin;
d) ramă panou - aluminiu/BIPV;
e) conectare - compatibil cu MC4;
f) eficienţă panou - minimum 15%;
g) grad protecţie - minimum IP65;
h) rezistenţă factori externi - v�nt 150 km/h, zăpadă 500 kg/m^2, grindină 80 km/h la 25 mm;
i) interval de temperatură funcţionare - -30�C - 70�C;
j) NOCT - 45�C+/-2�C;
k) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V] - ≥ 30V;
l) standarde minime obligatorii pentru module - SREN 61215 şi SREN 61730;
m) garanţie panou - minimum 10 ani pentru fiecare modul şi durata de viaţa 25 de ani;
n) garanţie eficientă - peste 90% �n 10 ani şi peste 80% �n 25 de ani;
o) condiţii de măsură (Standard Test Conditions - STC):
- masă aer AM = 1,5;
� radiaţie solară E = 1.000 W/m^2;
� temperatura celulei TC = 25 �C.


(7) Cerinţe tehnice ale invertorului/invertoarelor:
a) puterea nominală instalată: minimum 3,0 kW;
b) să fie prevăzut cu MPPT;
c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
d) eficienţă: minimum 96%;
e) interval de temperatură funcţionare: -20�C - 50�C;
f) umiditate: p�nă la 95%;
g) altitudine maximă: 2.500 m;
h) certificări conform: SREN 62109, SREN 61000, SREN 50438;
i) comunicaţie: compatibil cu cerinţele RDE;
j) garanţie invertor - minimum 5 ani.

(8) Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerinţele operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.
(9) Invertorul poate fi şi hibrid.
(10) Invertorul trebuie să fie acreditat de către Transelectrica.
(11) Cerinţele tehnice pe care trebuie să le �ndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute �n Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare �n Domeniul Energiei nr. 30/2013 privind aprobarea Normei tehnice �Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice�, cu modificările ulterioare, sau actele normative ulterioare.
(12) Cerinţele tehnice ale racordului electric:
a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
b) ieşirea �n sistem se va face printr-o protecţie bidirecţională şi un contor specific �n sarcina operatorului de distribuţie.

(13) Cerinţele tehnice ale modulului de comunicaţie:
a) protocol: Mod Bus liber;
b) date transmise: energie zilnică, curent;
c) garanţie: minimum 5 ani;
d) certificare: SREN 60950/SREN 62368, SREN 55032;
e) comunicaţie: reţea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;
f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor �nregistrate;
g) conexiune: radio sau descărcare directă �n caz de inaccesibilitate reţea mobilă/WAN/LAN;
h) management SIM: resetare de la distanţă �n caz de deficienţă de comunicaţie;
i) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;
j) interval de temperatură funcţionare: -20�C - +55�C.

(14) Modulul de comunicaţie va fi capabil să stocheze date pentru o perioadă de minimum 1 an.
(15) Modulul trebuie să fie prevăzut şi cu porturi de descărcare prin unde radio sau manual.
(16) Modulul de comunicaţie trebuie să fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identific�nd datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

ART. 21
Documente necesare solicitantului �n vederea �nscrierii
Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a �ncheiat contract de participare sunt:
a) cererea de finanţare, �n original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut �n anexa nr. 3 la prezentul ghid;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data �nscrierii, �n copie;
c) �mputernicirea notarială, �n situaţia �n care cererea de finanţare este semnată de către altcineva dec�t solicitantul, �n original;
d) actul de identitate al persoanei �mputernicite, valabil la data �nscrierii, �n copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data �nscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, �n original; �n cazul �n care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, �n plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data �nscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
f) �n situaţia �n care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menţionată �n cererea de finanţare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul �nscris �n cartea funciară prezentată �n vederea implementării proiectului este aferent adresei menţionate �n cererea de finanţare, �n original sau copie;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, �n termen de valabilitate la data �nscrierii, �n original, �n copie legalizată sau emis �n SPV;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală �n a cărei rază teritorială �şi are domiciliul, �n termen de valabilitate la data �nscrierii, �n original sau �n copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală �n a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, �n termen de valabilitate la data �nscrierii, �n original sau �n copie legalizată, �n cazul �n care solicitantul are domiciliul �n altă localitate dec�t cea �n care se implementează proiectul.


SECŢIUNEA a 2-a
Aprobarea solicitanţilor
ART. 22
Proceduri privind aprobarea solicitanţilor
(1) �n vederea aprobării solicitanţilor �nscrişi, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse �n aplicaţia informatică de către instalator.
(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită �n continuare comisia de analiză.
(3) Comisia de analiză verifică �ndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi �naintează Comitetului director al Autorităţii centralizatorul cuprinz�nd proiectele propuse spre acceptare şi centralizatorul cuprinz�nd proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, �n cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(4) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinz�nd proiectele propuse spre respingere şi avizează centralizatoarele cuprinz�nd proiectele şi sumele propuse spre aprobare, pe care le �naintează, �n vederea aprobării, Comitetului de avizare.
(5) Deciziile Comitetului director cuprinz�nd listele proiectelor respinse, precum şi hotăr�rea Comitetului de avizare cuprinz�nd listele proiectelor aprobate se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii.

ART. 23
Contestarea rezultatelor
(1) �mpotriva deciziei Comitetului director solicitanţii pot depune o singură contestaţie, �n termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la art. 22 alin. (5).
(2) Contestaţia, semnată de către solicitant, va fi depusă, �n original, la instalatorul validat la care s-a �nscris, aceasta fiind scanată şi introdusă �n aplicaţia informatică, �n termenul prevăzut la alin. (1). De asemenea, contestaţia poate fi transmisă şi prin intermediul unei adrese de e-mail puse la dispoziţie de Autoritate.
(3) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) datele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de �nregistrare a cererii de finanţare;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se �ntemeiază.

(4) Soluţionarea contestaţiilor este efectuată �n cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, stabilită prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, �n termen de maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
(5) Comitetul director aprobă proiectele propuse spre respingere şi avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre acceptare, �n urma soluţionării contestaţiilor.
(6) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(7) �mpotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, �n conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) P�nă la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor răm�n indisponibilizate acestora.


SUBSECŢIUNEA III
Obţinerea ATR şi �ncheierea contractului de finanţare nerambursabilă
ART. 24
Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia la instalatorul validat
(1) �n termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitanţii aprobaţi, aceştia au obligaţia de a prezenta ATR, �n copie, la instalatorul validat, care scanează documentul şi �l introduce �n aplicaţia informatică.
(2) Neprezentarea la instalatorul validat a ATR şi neintroducerea acestui document �n aplicaţia informatică �n termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunţare la finanţare şi atrage anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului respectiv.

ART. 25
�ncheierea contractului de finanţare nerambursabilă
(1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura �n format electronic a Autorităţii.
(2) După introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicaţia informatică generează contractul de finanţare nerambursabilă, pe care instalatorul �l listează şi �l pune la dispoziţia solicitantului aprobat �n vederea semnării de către acesta.
(3) �n termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scanează şi introduce �n aplicaţia informatică contractul de finanţare nerambursabilă semnat de către beneficiarul final.


SUBSECŢIUNEA IV
Implementarea proiectului
ART. 26
Dispoziţii generale
(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin �ndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
(2) Implementarea proiectului se realizează �n termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen �n care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi �ncheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.
(3) �n maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), instalatorul validat scanează şi introduce �n aplicaţia informatică documentele prevăzute la acelaşi alineat.

ART. 27
Documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii
Documentele aferente formalităţilor privind recepţia sistemului fotovoltaic, potrivit art. 26 alin. (2), sunt:
1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat, �n copie certificată �conform cu originalul�;
2. dovada achitării contribuţiei proprii de către beneficiarul final (extras de cont sau chitanţă), �n original sau �n copii certificate �conform cu originalul�;
3. declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie (care să conţină inclusiv seriile componentelor principale - panou fotovoltaic, invertor, contor) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, �n copii certificate �conform cu originalul�;
4. procesul-verbal de recepţie �nsoţit de o anexă din care să reiasă caracteristicile tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, �n copie certificată �conform cu originalul�;
5. certificatul de racordare, �n copie.


ART. 28
Reguli privind �ntocmirea facturii
(1) �n factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de v�nzare şi, distinct, să facă menţiunea �.... lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, �n vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului �n reţeaua naţională�; �n coloana �Denumirea produselor sau a serviciilor� se �nscrie textul �Diferenţă de plată beneficiar final� şi se menţionează suma rămasă de achitat de către acesta.
(2) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) atributele de identificare a instalatorului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă.

(3) Factura trebuie să �ndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;
b) să fie emisă �nainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;
c) să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.SUBSECŢIUNEA V
Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi
ART. 29
Mecanismul de decontare
(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate �n cadrul programului se realizează de către instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, �nsoţită de documentele justificative prevăzute �n prezentul ghid.
(2) Dosarul de decontare se depune şi se �nregistrează la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepţia ultimului dosar, care poate fi depus p�nă �n ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare.
(3) Autoritatea analizează dosarele de decontare �n ordinea depunerii acestora de către instalatorii validaţi şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament �n contul de trezorerie al instalatorului validat, �n măsura �n care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect �ntocmite, �n limita disponibilului existent �n bugetul Fondului pentru mediu.
(5) �n situaţia �n care instalatorul validat nu respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul �ncheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali �n cauză.
(6) Autoritatea nu acordă plăţi �n avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezent�nd avansuri �n baza contractelor �ncheiate �ntre beneficiarii finali şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

ART. 30
Conţinutul dosarului de decontare
Dosarul de decontare conţine următoarele:
a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana �mputernicită de acesta;
b) lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana �mputernicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice;
c) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:
(i) documentele menţionate la art. 21 şi 27, �n forma solicitată prin ghid;
(ii) contestaţiile �mpotriva deciziei Comitetului director, după caz, �n original;
(iii) ATR, �n copie;
(iv) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, �n original.
SUBSECŢIUNEA VI
Monitorizarea beneficiarilor finali
ART. 31
Dispoziţii generale
(1) Monitorizarea finanţării acordate �n cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute �n prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.
(2) Beneficiarii finali au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
2. să menţină �n funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;
3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul �n care sunt �ndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
4. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dob�nditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, �n situaţia �n care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat �n cadrul programului;
5. să permită accesul persoanelor autorizate �n vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată �n reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;
6. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate �n mod rezonabil de către aceasta, �n termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.


ART. 32
Dispoziţii conexe
Obligaţiile prevăzute la art. 31 vor fi preluate de către terţii dob�nditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

CAP. III
Reguli şi proceduri aplicate de Autoritate �n cadrul programului
ART. 33
Reguli şi proceduri generale aplicate �n cadrul programului
(1) Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute �n ghid, instalatorul validat asum�nduşi responsabilitatea privind conformitatea documentelor �nscrise �n aplicaţia informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare, precum şi privind datele referitoare la �nscrierea solicitantului �n program.
(2) Analiza cererii de decontare constă �n efectuarea conformităţii documentelor prezentate de către solicitant, respectiv de către beneficiarul final şi introduse de către instalatorul validat �n aplicaţia informatică şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
(3) �n situaţia �n care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute �n ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat �n vederea remedierii deficienţei respective. �n termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de Autoritate, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.

fotovotaic sibiu sistem sibiu fotovoltaice sibiu
instalare sistem solar sibiu foto-voltaic sibiu foto-voltaice sibiu saliste talmaciu avrig medias instalare fotovoltaice sibiu montare sisteme solare sistem solar avrig energie de la soare sibiu energie verde sibiu montare fotovoltaic sibiu
Inapoi
 
  © 2020 Media Ringer  
Partener: sibiu.net Web Design for Business® by Logic Industry®